คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 กลุ่มกฎหมายและคดี     1.1 จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร     1.2 ร.ท.มนตรี หนูทอง2 หน่วยตรวจสอบภายใน     2.1 นางศรีชา คำพา     2.2 นางสาวสินีนาฎ กรมกอง     2.3 นางอัจฉรา แก้วกอง3 กลุ่มอำนวยการ     3.1 นางพีรดา เมธาก...

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

          คู่มือจุดบริหารอำนวยความสะดวก          คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ          คู่มือการขอจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว          คู่มือโครงการอาหารกลางวัน          คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐ          คู่มือการปฏิบัติงาน ก.พ.7          คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน      ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ          กราฟสถิติการให้บริการ          ข้อมูลการให้บริการ สพป.พช.2          เอกสารประกอบสถิติการให้บริการ...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 8 ของ ( 8 ) แถว