เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ

เจตนารมณ์การปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล...

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          -  บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน          -  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 8 ของ ( 8 ) แถว