มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน            -  วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2564          -  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ          -  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          -  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน          -  คู่มือ ปฏิบัติราชการการประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์          -  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อน ITA ปี 2565...

อ่านเพิ่มเติม

1 - 2 ของ ( 2 ) แถว