การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

Integrity and Transparency Assessment : ITA
Previous
Next

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

ban021

สำหรับส่วนเมนูที่ใช้งานบ่อย

ส่วนนี้เพื่อใช้สำหรับนำเสนอช่องทางการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น

ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

รายละเอียดโครงสร้างหน่วยงาน

Q & A

บริการสอบถามข้อมูล

ช่องทางร้องเรียน

แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. และ กฎหมายต่างๆ

Social Network

ช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียล

E-Service

บริการข้อมูล/ธุรกรรมภาครัฐ

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป

ITA สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Scroll to Top