การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

Integrity and Transparency Assessment : ITA

สำหรับส่วนเมนูที่ใช้งานบ่อย

ส่วนนี้เพื่อใช้สำหรับนำเสนอช่องทางการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น

ข้อมูลผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

รายละเอียดโครงสร้างหน่วยงาน

Q & A

บริการสอบถามข้อมูล

ช่องทางร้องเรียน

แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ITA สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Scroll to Top