แนวทางการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Scroll to Top