พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19/2560 

             เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top