คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

          นายสมทรง                     ศรีอุดกัน

          นางสุปราณี                    พาดี

          นางพจนา                       คงสัตรา

          นางสาวรัตนา                 จันทร์สิน

          นางรินรดา                     ซึ่งถาวร

          นางวราภรณ์                  ใบภักดี

          นางสาวลัดดาวัลย์         คำเขียน

          นางสาวกวินพัฒน์          ขวัญแน่น

         ดร.กชนันท์                     โนรินทร์

          นางปาณชีพ                   เกษามูล

          นางสาวเปรมยุดา           สายบุญตั้ง

          นางอรจิรา                     นามวงษา

          นายเทิดชาย                   สุขโท

          นายชวดล                      ต้นแก้ว

          นางวิไลภรณ์                  คำมั่น

Scroll to Top